บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

ได้ดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์
เพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีทางเลือกในการจัดสรรอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆทั้งชนิดตรวจโควิดแบบปกติและทั้งชนิดตรวจโควิดได้เร็ว

อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์

ชุดทดสอบโควิด-19 แบบรวดเร็ว

Hot!!
New
Image Description
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test

ตรวจหา Antigen ต่อเชื้อ SARS-CoV-2


Image Description