รางวัลและความภาคภูมิใจ

Certificate & Awards

รางวัลและความภาคภูมิใจ

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ผลักดันนโยบายที่แผนการดำเนินงานบริษัทฯ ภายใต้นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้การการส่งเสริมเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นไปสู่ความเป็นสากล