คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นายทวีชัย หยาง
Founder& CEO
นางสาวเซียวชิง จาง
Co Founder

นายธนาธิป หยาง
กรรมการบริษัท

ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
กรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช กังวานสุระ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
ประธานคณะกรรมการย่อย
นายวริน อิทธิโรจนกุล
กรรมการตรวจสอบ
นายไพรัช กังวานสุระ
ประธานคณะกรรมการย่อย
นายสุรวัช อัครวรมาศ
กรรมการ
นายไพรัช กังวานสุระ
กรรมการ
นายทวีชัย หยาง
กรรมการ