Guardspirit เครื่องตรวจจับสารประกอบระเบิด

Guardspirit
เครื่องตรวจจับสารประกอบระเบิดทำไมใต้องใช้เครื่องตรวจจับการปนเปื้อนในเมืองไทย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน เหตุการณ์ไม่สงบทางภาคใต้ เหตุระเบิดแยกราช ประสงค์ และอาชกรรมต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นการสืบหาคนกระทำผิดจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น หากมีเครื่อง มือที่จะช่วยในการสืบหาคนกระทำผิดได้อย่างทันท้วงที่และถูกต้อง จะต้องใช้หลักการตรวจสอบที่ได้รับความน่าเชือถือและปลอดภัย รวดเร็ว

เทคโนโลยีและการทำงานของเครื่องตัวตรวจจับวัตถุระเบิด
หลักการทำงานของเครื่องตรวจวิเคราะห์ร่องรอยสารระเบิด (Trace Detection)lon Mobility Spectrometry (IMS)

หลักการทำงานของเครื่องอาศัยเทคโนโลยี lon mobility spectrometry (IMS) ในการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่าง การทำงานของเครื่องเริ่มจากนำกระดาษเก็บตัวอย่าง ที่ได้ทำการ Sweb สารตัวอย่างจากพื้นผิววัตถุต้องสงสัย จากนั้นนำไปเข้าช่องตรวจของเครื่อง โดยเครื่องจะให้พลังงานความร้อนแก่กระดาษเก็บตัวอย่างซึ่งมีอนุภาคของสารเกาะอยู่ สารจะถูกเผาไหม้จนกลายเป็นก๊าซแล้วถูกลมเป่าผ่านชอง IMS ส่งผ่านไปยังส่วนปฏิกิริยา (Reaction Reqion) ซึ่งจะทำการเปลียนแปลงคุณลักษณะทางไฟฟ้าโดยใช้สารกัมมันตภาพรังสี ที่มีอยู่น้อยมากในช่องปฏิกิริยา (Chamber) จากการปะทะกับอนุภาพเบเต้ (Beta) ก๊าซจะเปลี่ยนรูปเป็นไอออนบวก (สารเสพติด)และไออนลบ (สารประกอบวัตถุระเบิด) จากนั้นไอออนจะถูก ส่งผ่านไปยังส่วนที่เรียกว่า (Drift Tube) ซึ่งภายในประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและก๊าซเฉื่อยที่จะทำการแยกไออนตามความสามารถในการเคลื่อนที่ (Lon mobility) ถ้าไอออนของก๊าซ ณ ความดันบรรยากาศเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าคงที่ ไอออนจะมีอัตราเร่งลดลงจนกระทั้งชนกับโมเลกุลที่เป็นกลางการชนกับของไอออนและอิทธิพลของสนามไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดการชนไปเรื่อย ๆ ความเร่งและการชนที่เกิดขึ้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความเร็วที่เคลื่อนที่ไปคามระยะทาง สนามไฟฟ้าที่ใช้สุ่มจากการชนกันของไออนซึ่งผลรวมของความเร่งและการชนกันที่เกิดขึ้นจะทำให้ได้ความเร็วเฉลี่ยของไอออนที่จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้าและจะได้อัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เคลื่อนที่ไปตามระยะทางกับสนามไฟฟ้าก็คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ของไอออนที่สามารถแยกสารแต่ละชนิดกันออกมา

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com