การแนะนำระบบเบื้องต้น Comprehesive security management platform of sage campus

การแนะนำระบบเบื้องต้น Comprehesive security management platform of sage campus


ปัญหาเรื่องการลักขโมย การใช้ความรุนแรง และอาชญากรรมเป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยครั้งในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อสร้างบรรยากาศในการศึกษา และรับประกันในเรืองของความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลกรทางการศึกษา AEBELL ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครอบคลุมภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน รูปแบบของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละสถานที่จึงแตกต่างกันออกไป แต่ด้วยความยืดหยุ่นทางเครือข่ายจึงทำให้ AEBELLสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างลงตัว

AEBELL เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูงและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดูแล AEBELL มีระบบการจัดการความปลอดภัยที่สมบูรณ์และสามารถเชื่อถือได้ นอกจาก AEBELL จะสามารถตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัตเหตุการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นศุนย์กลางการสั่งคำสั่งต่าง ๆ ได้อีกด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะทำให้การตัดสินใจและการออกคำสั่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


การใช้งาน
การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลกล้องถูกติดตั้งที่ทางเข้า ห้องเรียน รั้ว พื้นที่กลางแจ้ง และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยอินฟราเรดที่เมื่อตรวจจับได้จะตอบสนองโดยการแสดงผลขึ้นมาทันที่ที่จอแสดงผง และยังส่งสัญญาณไปยัง ระบบไฟ สัญยาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผลกล้องที่สามารถควบคุมจากระยะไกล และ ระบบ GPS ถูกติดตั้งบนรถเพื่อลบันทึกและติดตามสถานที่ของรถโรงเรียน ความเร็วของรถสภาพภายในตัวรถรวมถึงการขึ้น - ลงของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงภาพให้ผู้ปกครองได้ติดตามเหตุการณ์ภายในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆให้ผู้ปกครองคอยติดตาม และดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลาผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ


การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นประถมและมัธยม
ในการใช้งานกับเด็กนักเรียนในชั้นประถมและมัธยมนั้น AEBELL สามารถใช้ในการตรวจสอบการเข้ารียน โถงทางเดินในอาคารเรียน ห้องเรียนทางเข้า - ออก หอพักนักศึกษา ห้องสอบ โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดและสถานที่สำคัญอื่น ๆ ภายในรั้วโรงเรียน นอกจากนี้ระบบ AEBELLยังสามารถเชื่อมต่อไปยังคณะกรรมการศึกษา และยังสามารถ upload ข้อมูลรูปภาพจากจอแสดงผลที่ต้องการไปยังคณะกรรมการศึกษาเพื่อติดตามและพิจารณาในการนำไปใช้ต่อไป

Comprehensive Security Management Platform of Safe Campus
การใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับมหาวิทยาลัยในแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถนำ AEBELL ไปใช้ได้ในสถานที่ และสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของแต่ละมหาวิทยาลัยและยังสามารถนำมาใช้การบริหารงานในส่วนกลางการบริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

Prison Comprehensive Security Management Platform
แพตรฟอร์มการจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับเรือนจำ
แนะนำระบบเบื้องต้น
การนำระบบของ AEBELL มาประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบความปลอดภัยในเรือนจำนั้น สามารถนำมาใช้กับการดูแลความเรียบร้อยการกระจายข่าวสารในที่สาธารณะ การแจ้งเตือน การพูดคุยโต้ตอบ การควบคุมการเขา-ออกประตู สามารถรวบรวมการจัดการ-ดูแลทั้งในเรื่องของข้อมูลและบุคคลมาไว้ที่การจัดการส่วนกลาง และในอนาคตอันไกล้นี้ AEBELL จะสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ กรองและจัดการในการจัดเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการภายในเรือนจำและยังเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยการใช้งานระบบ AEBELL
ระบบ AEBELL สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการจัดการ ดูแลพื้นที่สำคัญเพื่อช่่วยให้การจัดการสามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถจัดการอำนาจและสิทธิในการจัดการ และเข้าถึงข้อมูลของพนักงานอื่นๆสามารถกำหนดและแก้ไขระยะเวลาในการบันทึกวิดิโอ ทั้งแบบบันทึกตลอดเวลาหรือบันทึกเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดจำเป็นต้องถอดรหัสโดยใช้ ระบบการจัดการ AEBELL สามารถแสดงผลพร้อมกันได้หลายหนัาจอทำให้สามารถตรวจเช็คความเรีนยร้อยได้อย่างง่ายดาย

สามารถสลับจอการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวก และการตอบสนองที่รวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถกำหนดผู้เข้าถึงในการเข้าดูภาพย้อนหลังได้
สามารถบอกสภาพภูมิประเทศที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยการแสดงผลใน แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและการนำทาง

Prison Comprehensive Security Management Platform
Induction on Functions of the systemการจัดการข้อมูลอาชญากรรม : ใช้ในการจัดการประวัติของนักโทษและสามารถใช้งานร่วมกับฝ่ายจัดการและปกครอง
การจัดการอุปกรณ์ในการตรวจสอบดูแล : ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และการจัดการ การตั้งค่าอุปกรณ์อื่นๆ
การจัดการข้อมูลทางภูมิประเทศ : รายงานสภาพภูมิประเทศแบบ 3 มิติ และข้อมูลแผนผังอาคารแต่ละชั้นโดยการป้อนข้อมูลอาคาร
การตรวจตราและลาดคระเวนของเจ้าหน้าที่พนักงาน : สามารถวางแผนการลาดตระเวนและการตรวจเช็ความเรียบร้อยในสถานที่ต่าง ๆ และสามารถแจ้งเตื่อนได้ทันที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ
การจัดการการแจ้งเตือนฉุกเฉิน : สามารถวางแผนการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นให้แสดงภาพในจุดเกิดเหตุทันที
สรุปผลการตรวจสอบ : สามารถรายงานการเข้า-ออกงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พนักงานผ่านทางผลการดำเนินงานและเวลาในการรูดบัตร เข้า-ออกงาน
การจัดการการเข้า-ออกประตู : สามารถจัดการสิทธิในการเข้า - ออกประตูของเจ้าหน้าที่พนักงานรวมถึงบันทึกเวลาในการเข้า-ออก
การเชื่อมต่อไปยังสัญญาณแจ้งเตือน : สามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนโดยการแสดงภาพเหตุการณ์ปัจจุบันไปยังหน้าจอแสดงผล หรือแสดงพิกัดที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com