แนะนำความเป็นมาของ AEbell Security System

แนะนำความเป็นมาของ AEbell Security System
ระบบรักษาความปลอดภัย AEBELL Security Systemในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นอีกระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากไม่ว่าเป็นกลุ่มสำนักงานสถานที่ราชการ ที่พักอาศัย คอนโดมิเนี่ยมหรือหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงงาน หรือแม้แต่พื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ประโชยน์ ที่ได้รับอย่างเห็นได้ชัดของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น
- ป้องกันอันตรายต่อชีวิต หรือบุคคลในพื้นที่
- ป้องกันความเสียหาย สูญหาย ให้กับทรัพย์สินและของมีค่า
- ป้องกันการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ที่ต้องการควบคุมเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นพท้นที่
- ตรวจจับผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิด
ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงควรจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มาตราฐาน เหมาะสมกับสถานะของการใช้งานพื้นที่ที่ใช้งาน จะต้องมีระบบการจัดการและบริหารข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษาระบบ

AEBELL เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูงมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบดูแล AEBELL มีระบบการจัดการการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบะสามารถเช่ื่อถือได้ นากจาก AEBELL จะสามารถตรวจสอบดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถเป็นศุนย์กลางการคำสั่งต่าง ๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะทำให้การตัดสินใจและการออกคำสั่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องAEBELL กับความสามารถที่ลงตัวกับทุกระบบ
การจัดการความปลอดภัยที่ครอบคลุมสำหรับโครงการเมืองแห่งความปลอดภัย การใช้งาน ระบบการจัดการ การแจ้งเตือนภาพเหตุการณ์ผ่านทางเครือข่าย
- การจัดการข้อมูลแบบครอบคลุม : สามารถจัดการกับข้อมูลที่อยู่กันแบบกระจัดกระจายด้วยการจัดการจากส่วนกลาง
- การตรวจสอบระดับ HD : ใช้กล้องวงจรปิดความละเอียดระดับ HD เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ
- รองรับข้อมูลแบบหลากหลาย : สามารถรองรับและจัดการข้อมูลจากหลายสื่อด้วยระบบการจัดการแบบครอบคลุม
- ส่งต่อข้อมูลผ่านการ Streaming : สามารถส่งต่อข้อมูลโดยการ Streaming
- การแจ้งเตือนผ่านทางเครือข่าย : สามารถแจ้งเตือนโดยการแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิ
กส์ไปยังศูนย์การจัดการ
- ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ : ด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อการจดจำและติดตามการกระทำและการบันทึกใบหน้า

 

การนำระบบของ AEBELL มาประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบความปลอดภัยภายในเรือนจำนั้น สามารถนำมาใช้กับการดูแลความเรียบร้อยการกระจายข่าวสารในที่สาธารณะ การแจ้งเตือน การพูดคุยโต่ตอบ การควบคุมการเข้า - ออกประตู สามารถรวบรวมการจัดการ ดูแลทั้งในเรื่องของข้อมูลและบุคคลมาไว้ที่การจัดการส่วนกลาง และในอนาคตอันไกล้นี้ AEBELL จะสามารถนำมาในการวิเคราะห์ คัดกรองและจัดการในการจัดเก็บภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการภายในเรือนจำและยังเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ระบบกระจายเสียงสาธารณะในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ระบบการกระจายเสียงจะทำหน้าที่เล่นเพลง บริการนำทาง การรักษาความปลอดภัย และแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่อนคลาย มีความสุขและไม่ต้องคอยกังวนกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง การกระจายเสียงจากส่วนกลางสามารถควบคุมการกระจายเสียงได้ทั้งแบบกระจายไปยังบางพื้นที่ หรือ กระจายไปยังพื้นที่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการกระจายข่าวสารและนอกจากนี้เมื่อระบบสามารถตรวจจับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งเตื่อนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทีควบคุมยังไม่จำเป็นต้องไปที่ห้องควบคุมการกระจาย
เสียงสามารถทำได้ที่จุดย่อยโดยที่ไม่ไปรบกวนจุดอื่นๆการใช้งานในด้านของการรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลกล้องถูกติดตั้งที่ทางเข้า ห้องเรียน รั้ว พื้นที่กลางแจ้ง และติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผล และยังสงสัญญาณไปยัง ระบบไฟ สัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อการแสดงผล

กล้องที่สามารถคอบคุมจากระยะไกล และระบบ GPS ถูกติดตั้งบนรถเพื่อบันทึกและติดตามสถานที่ของรถโรงเรียน ความเร็วของรถ สภาพภายในตัวรถรวมถึงการขึ้น-ลงรถของเด็กนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงภาพให้ผู้ปกครองคอยติดตาม และดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลาผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com