เครื่องดับเพลิง

ความจำเป็นในการใช้ถึงดับเพลิง ความรู้ของถังดับเพลิงประเภทต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัคคีภัย (Component of Fire)


การที่อัคคีภัยจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมีอง์ประกอบครบถ้วนถึง 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. ต้องมีออกซิเจน (Oxygen)
2. ต้องมีเชื้อเพลิง (Fuel)
3. ต้องมีความร้อน (Heat)
4. ต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ (Chain Reaction) จากองค์ประกอบข้อ 1-3

ระยะเวลากับความรุนแรงในการการเกิดอัคคีภัย
การเกิดอัคคีภัย มีระยะความรุนแรง 3 ระยะ ดังนี้
1. ขั้นตอน คือ ตั้งแต่เห็นแปลวไฟ จนถึง 4 นาทีสามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่ผู้ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาส ระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมากเกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์
จำนวนมากเพียงพอจึงควรใช้ระบบเดิมเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
3. ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้วเกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิง อีกมากมายอุณหภูมิจะสูงกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัว ไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้ผู้ที่ได้รับการฝึกพร้อมอปุกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง

ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การรับประกันสินค้าโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย

เว็บไซต์พันธมิตรของ HIP :  www.hiplocks.com  l  www.hip.co.th  l  www.carparksolution.com  l  www.hipsecurity.com  www.thai-fingerprint.com